SGF:s Generella Lokala Regler samt Backa Säteri Golf Lokala Regler

1.1 Markeringar
Följande markeringar gäller på banan

Vit – out of bounds  – (Regel 27)
Gul – vattenhinder – (Regel 26)
Röd – sidovattenhinder – (Regel 26)
Blå – mark under arbete – (Regel 25)
Blå-vit – MUA: spel förbjudet – (Bilaga 1, Del B 2a)
Orange – hindrande föremål – (Regel 24)
Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag

1.2 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2.1 Avståndsmarkeringar
Alla avståndsmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.

2.2 Stenmurs yttersida definierar out of bounds på hål 2 och 3
Out of bounds på hål 2 längs vänster sida och bakom green samt på hål 3 längs vänster sida definieras av stenmurens yttersida (bortom muren). Out of boundslinjen bestäms av de närmaste stenarnas yttersida i markplanet. En spelare som får störande inverkan av muren eller vars boll ligger i eller ovanpå den kan bara ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).

2.3 Hindrande föremål organisk del av banan
Stenmurar/stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.

2.4 Boll träffar ledningstråd
Om bollen träffar en upphöjd ledning eller kabel, ska slaget annulleras och spelas om utan plikt (se Regel 20-5). Om bollen inte omedelbart kan återfås får den ersättas med en annan boll.

2.5 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a) applikationen endast mäter avstånd och b) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

2.6 Dräneringssträngar
Dräneringssträngar med synligt stenmaterial är Mark under arbete. Regel 25-1.

2.7 Mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet med droppruta
Hål 9.
Området mellan tee och fairway markerat med blå-vita pinnar är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i MUA, eller om MUA påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen, eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i MUA, skall spelaren utan plikt antingen ta lättnad enligt Regel 25-1 eller droppa en boll i dropprutan även om denna droppruta är närmare hålet än bollens läge.

Vid droppning i droppruta skall bollen först träffa en del av banan i dropprutan. Bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur dropprutan eller närmare hålet. I övrigt se Regel 20-2c.

Senast uppdaterad 2012-04-15