Medlemskap och spelrättighet i Backa Säteri IF/Golf

Medlemskap och spelrättighet i Backa Säteri IF/Golf

När du beviljas medlemskap i Backa Säteri Gol förbinder du dig att ta del av och efterfölja klubbens stadgar vilka finns tillgängliga på golfklubbens hemsida. Stadgarna utgör avtalet mellan dig och Backa Säteri IF.

För medlemskapet i golfklubben betalar du en årlig medlemsavgift och för rätten att utöva golfspel och träning på golfanläggningen betalar du en årlig spelavgift. 

Medlemskapet och medlemsavgiften

Medlemskapet gäller tills vidare men kan avslutas av dig utan uppsägningstid.

Medlemsavgiften gäller för ett helt kalenderår och är inte återbetalningsbar även om du utträder eller utesluts som medlem under kalenderåret.

Medlemsavgiften tillfaller Backa Säteri IF, och faktureras av föreningen.

Spelrättigheten och spelavgiften.

Spelrättigheterna förvaltas av BSIF Drift AB. Bolaget har ett avtal med Backa Säteri IF om hur spelet ska bedrivas och regleras på golfbanan.

Genom medlemskapet i Backa säteri IF följer möjligheten att utöva golfspel och utnyttja de tränings- och övningsområden som ägs och förvaltas av BSIF Drift AB. För vald spelrättighet ska du betala en årlig spelavgift.

Spelavgiften gäller för ett helt kalenderår, och oavsett om du har valt att dela upp betalningen per månad eller annan tidsperiod.

Erlagd spelavgift är inte, varken helt eller delvis, återbetalningsbar även om du utträder som medlem under det aktuella kalenderåret.

Uppsägning av spelrättighet ska göras skriftligen till BSIF Drift AB senast den
30 november för nästkommande kalenderår. Motsvarande princip gäller för önskemål om byte av spelrättighet. Vid utebliven uppsägning/kategoribyte är du skyldig att betala spelavgiften för nästkommande kalenderår baserat på den kategori du hade året innan.

Spelavgiften tillfaller och faktureras av BSIF Drift AB

Spelrättigheten för det aktuella året aktiveras genom betalningen av medlemsavgiften och spelavgiften.

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av ovanstående och att jag är införstådd med de villkor som gäller för medlemskap i Backa Säteri IF och spelrättighet på BSIF Drift AB golfanläggning.

[Ort] [datum]

Golf-ID: [xxxxxx-yyy]

Namn: [xx yy]

 

 

 

…………………………………..

Underskrift